Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Centru de evaluare

Programul Centru de Evaluare const? n utilizarea unor tehnici multiple de evaluare a poten?ialului (cuno?tin?e, deprinderi, competen?e) de care dispune o persoan? pentru a putea face fa?? cu succes cerin?elor reclamate de un anumit post ntr-o organiza?ie.

De ce un Centru de Evaluare?

Rezultatele ob?inute n urma activit??ilor derulate n cadrul CE permit luarea la nivelul organiza?iei client a unor decizii variate in domeniul resurselor umane, cum ar fi:

 • Promovarea sau implicarea unor angaja?i n proiecte sau activit??i noi
 • Identificarea nevoilor de instruire a angaja?ilor la nivel individual ?i de echip?
 • Proiectarea planurilor de dezvoltare profesional? ale angaja?ilor
 • Recrutarea ?i selec?ia de personal n vederea angaj?rii

Durata de derulare a activit??ilor cuprinse n CE poate varia de la o zi la trei zile. n cadrul acestor activit??i participan?ii sunt implica?i ntr-o serie de exerci?ii practice similare cu sarcinile lor de munc?. Aceste situa?ii simulate sunt astfel structurate ?i planificate de c?tre evaluatori nct s? induc? participan?ilor un set de comportamente specifice. Analizele calitative asupra acestor comportamente permit fomularea unor predic?ii valide privind ?ansele de reu?it? ale unei persoane ce ocup? sau va ocupa o anumit? pozi?ie n organiza?ie. Datele ob?inute n urma evaluarii presta?iei n aceste situa?ii simulate sunt coroborate cu informa?iile desprinse din intervievarea participan?ilor precum ?i cu rezultatele test?rii psihologice a acestora. n final, se ob?ine o imagine de integrativ? complex? asupra poten?ialului resursei umane n care dore?te s? investeasc? organiza?ia.
CE este realizat? de o echip? format? din exper?i evaluatori din partea Consult Plus care colaboreaz? cu un grup de evaluatori desemna?i de compania client care, beneficiaz?, n prealabil, de o secven?? de instruire. Rolul evaluatorilor rezid? n observarea comportamentelor participan?ilor, clasificarea ?i, respectiv, evaluarea competen?elor pe care ace?tia trebuie s? le probeze n cadrul exerci?iilor de simulare.
Competen?ele evaluate, de regul?, n cadrul unui CE sunt:

 • Influen?a interpersonal? ?i persuasiunea
 • Poten?ialul managerial
 • Planificarea ?i organizarea muncii
 • Spiritul de ini?iativ?
 • Analiza ?i sinteza
 • Rezolvarea de probleme
 • Creativitatea
 • Comunicarea oral?
 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut