Consult Plus
Romn? (Romnia)English (United Kingdom)
Academia Parintilor
OFERTE CURSURI


PACHET DE CURSURI „ACADEMIA P?RIN?ILOR”

Programele din pachetul ACADEMIA P?RIN?ILOR se adreseaz? în primul rând p?rin?ilor ?i educatorilor. Obiectivul principal urm?rit prin con?inutul ?i structura acestor programe const? în informarea ?i abilitarea p?rin?ilor ?i a educatorilor cu tehnici ?i strategii de lucru, menite s? le optimizeze acestora rela?iile ?i modul de interac?iune cu copiii. De asemenea, prezentul program vizeaz? dezvoltarea la p?rin?i ?i educatori a capacit??ii de manageriere a situa?iilor de criz? dar ?i a problemelor specifice cu care se confrunt? frecvent adul?ii în educarea copiilor.
Metodele noastre de lucru constau în ateliere de grup ?i individuale. Atelierele de grup sunt conduse de un trainer, iar grupul e format din aproximativ 10 – 15 p?rin?i. În cadrul acestor ateliere sunt abordate teme de interes major pentru p?rin?i ?i educatori cum sunt: comunicarea eficient? cu copiii, modalit??i de stimulare a comportamentului pozitiv, modalit??i de stopare a comportamentului negativ, profile atipice de dezvoltare, ?.a.. La aceste teme se pot adauga ?i alte subiecte specifice identificate la nivelul grupului de p?rin?i ca fiind importante de abordat în cadrul cursului. Acestea reies din diagnoza ini?ial? care o realiz?m înaintea livr?rii oric?rui program de training. Sesiunile individuale sunt conduse de un psiholog consilier, specializat în consiliere educa?ional? ?i se focalizeaz? pe analiza ?i solu?ionarea problemelor specifice aduse în discu?ie de parin?i.
Scopul nostru final este de a -i ajuta pe p?rin?i în încerc?rile lor de a deveni p?rin?i mai buni ?i de a -i ajuta pe copii s? devin? mai competen?i ?i mai bine adapta?i la cerin?ele lumii în care tr?iesc.
Pachetul de servicii destinat educatorilor cuprinde: consultan?a de specialitate pe baza unei diagnoze ini?iale a problemelor identificate la grup?; cursuri adaptate nevoilor educatorilor (managementul grupei de copii, comunicare, modalita?i de promovare a comportamentului prosocial, dezvoltarea rezilien?ei copilului, metode ?i tehnici de educare a copilului cu cerin?e educative atipice).

MODUL
„Comportamentul copilului meu – întreb?ri, probleme ?i solu?ii”

CON?INUT
 • CURSUL 1. Autocunoa?tere – “Ce înseamn? s? fii parinte” (2 h)
 • CURSUL 2. Comportamente pozitive ?i comportamente negative la copii ( 2 h)
 • CURSUL 3. Modalit??i de stimulare a comportamentelor pozitive ale copiilor. Modalit??i de stopare a comportamentelor negative manifestate de copii (4 h)
 • CURSUL 4. Ce este time out-ul ?i cum îl pot p?rin?ii folosi? (3 h)
 • CURSUL 5. Cum pot s? dezvolt abilit??ile de rela?ionare ?i comunicare ale copilului meu – tehnici, jocuri, strategii (3 h)
 • CURSUL 6. SELF-kit: - “Activit??i ?i pove?ti ra?ionale pentru copii” (3 h)
 • CURSUL 7.Tehnici ?i metode de interac?iune cu copilul, prietenii ?i educatorii copilului meu (3 h)

BENEFICII
La sfâr?itul programului, p?rin?ii:
 • St?pânesc tehnici de optimizare a rela?iei cu copilul lor
 • Utilizeaz? sisteme de recompens? pentru promovarea comportamentului dezirabil al copilului
 • Utilizeaz? metode de stopare a comportamentului negativ, indezirabil al copilului
 • Aplic? tehnici de facilitare a dezvolt?rii socieo-emo?ionale a copilului

DURATA: 20 h fa?? în fa??
MODUL
„Pericole specifice vârstei
- modalit??i de evitare ?i rezolvare a situa?iilor de criz? -”

CON?INUT
 • CURSUL 1. Dezvoltarea psihologic? a copilului (caracteristici, riscuri, modalit??i de preven?ie) (2 h)
 • CURSUL 2. Dezvoltarea fiziologic? a copilului (caracteristici, riscuri, modalit??i de preven?ie) (2 h)
 • CURSUL 3. Formarea ata?amentului (2 h)
 • CURSUL 4. Comportamentul alimentar (2 h)
 • CURSUL 5. Comportamente disruptive (agresivitate, hiperactivitate, ?antaj emo?ional) (2 h)
 • CURSUL 6. Vârsta “optim?” pentru începerea ?colii – “Când mergem la ?coal??” (2 h)

BENEFICII
La sfâr?itul programului, p?rin?ii:
 • Identific? riscurile ?i modalit??ile de preven?ie ?i rezolvare a situa?iilor de criz? specifice vârstei
 • Aplic? metode adecvate de evitare si rezolvare a situa?iilor de criz?
 • Utilizeaz? tehnici pentru formarea optim? a ata?amentului la vârst? pre?colar?
 • Identific? eventuale comportamente disruptive ale copilului
 • Evalueaz? aptitudinile pentru ?colaritate ale copilului


DURATA: 12 h fa?? în fa??
MODUL
Avantaje specifice vârstei
- resursele p?rin?ilor ?i ale copiilor -
CON?INUT
 • CURSUL 1. Resursele p?rintelui (sociale, emo?ionale, financiare) (2 h)
 • CURSUL 2. Resursele copilului (sociale, emo?ionale, financiare) (2 h)
 • CURSUL 3. Utilizarea mediului proximal ca resurs? în dezvoltarea optim? a copilului (2 h)
 • CURSUL 4. Utilizarea mediului distal ca resurs? în dezvoltarea optim? a copilului (2 h)

BENEFICII
La sfâr?itul programului, p?rin?ii:
 • Identific? resursele copilului ?i maniera în care acestea pot fi folosite în dezvoltarea sa
 • Identific? resursele p?rin?ilor ?i maniera în care acestea pot fi folosite în dezvoltarea copilului
 • Recunosc factori din mediul proxim ?i distal copilului care îl pot ajuta în dezvoltarea de „competen?e de v ia??”
 • Sprijin? copilul în dezvoltarea ?i implementarea metodelor de ap?rare în fa?a situa?iilor de criz? specifice vârstei


DURATA: 8 h fa?? în fa??
MODUL
„Sesiuni individuale”

PROPUNERI:
 • EXEMPLUL 1. A?tept?rile p?rintelui de la partenerul de via??
 • EXEMPLUL 2. A?tept?rile p?rintelui de la copil
 • EXEMPLUL 3. A?tept?rile p?rintelui de la familie
 • EXEMPLUL 4. Influen?a rela?iei dintre p?rin?i asupra copilului
 • EXEMPLUL 5. Probleme specifice aduse în discu?ie de c?tre p?rin?i (“Ce îi spun copilului despre via?? si moarte?”, “Apari?ia unui fr??ior”, “Conceptul de boal?”)

BENEFICII
La sfâr?itul programului, p?rin?ii:
 • Identific? propriile a?tept?ri privind rolul de p?rinte
 • Dezvolt? a?tept?ri realiste de la partenerul de via??, de la familie ?i de la copil
 • Rezolv? optim problemele cu care se confrunt? familia (copilul, p?rin?ii)
 • Optimizeaz? dinamica de familie


DURATA unei sesiuni este de 1h (în func?ie de problem? se organizeaz? mai multe sesiuni)

MODUL
„Sesiuni pentru educatori”


PROPUNERI:
 • EXEMPLUL 1. SELF-kit: „Pove?ti ?i activita?i ra?ionale pentru copii”
 • EXEMPLUL 2. Managementul grupei de copii
 • EXEMPLUL 3. Tehnici de comunicare eficient? cu copiii – feedback, ascultare activ?, „eu” comunicare vs. „tu” comunicare
 • EXEMPLUL 4. Modalita?i de promovare a comportamentului prosocial
 • EXEMPLUL 5. Metode ?i tehnici de educare a copilului cu cerin?e educative atipice
 • EXEMPLUL 6. Dezvoltarea rezilien?ei copilului – strategii de adaptare ale copilului la provoc?rile mediului social
 • EXEMPLUL 7. Probleme specifice aduse în discu?ie de c?tre educatori (rela?ia cu familia copilului, adaptarea educatorilor la mediul organiza?ional, identificarea cu organiza?ia, fenomenul de group-think)


BENEFICII
La sfâr?itul programului, p?rin?ii:
 • Identific? propriile a?tept?ri privind rolul de educator
 • Dezvolt? a?tept?ri realiste de la copii ?i familiile acestora
 • Rezolv? optim problemele cu care se confrunt? copilul la gr?dini??
 • Optimizeaz? dinamica de grup în cadrul institu?iei de înv???mânt – coeziune de grup


DURATA unei sesiuni este de 1h (în func?ie de problem? se organizeaz? mai multe sesiuni)


Pentru orice alte informa?ii privind serviciile noastre ?i modalit??ile de implementare, contacta?i-ne la adresa:
Consult Plus
Sediu: str. Al. Vaida Voievod, nr.14, ap.39, Cluj-Napoca
Contact: telefon/fax 0264.414.855, 0741100485
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.consultplus.ro
 


© Consult Plus 2021 | Toate drepturile rezervate
Graphic design Razvan Tabrea | Webmaster Lucian Mosut